DROGA SYNODALNA drugie spotkanie

Szanowni Państwo! Zapraszamy do włączenia się w Drogę Synodalną w naszej parafii. Poniżej publikujemy pytania do dyskusji, którą przeprowadzimy na spotkaniach synodalnych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 16 grudnia o 19.00 w sali parafialnej. Zapraszamy serdecznie

MODLITWA

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

 

Wielebny Księże Proboszczu,
w związku z rozpoczęciem diecezjalnego etapu Synodu Biskupów „Ku Kościołowi
synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” (zgodnie z zaleceniami i sugestiami papieża
Franciszka) otrzymuje Ksiądz Proboszcz „zestaw problemów i pytań synodalnych” z
prośbą
o modlitwę i ich przedyskutowanie z grupami parafialnymi (rada parafialna, grupy
parafialne), a później z kapłanami na spotkaniu dekanalnym. W każdym dekanacie
powinien powstać dokument podsumowujący wszystkie dyskusje. Następnie, na szczeblu
diecezjalnym będzie stworzone kompendium refleksji dotyczących dyskutowanych
zagadnień. Zostanie ono odesłane do Konferencji Episkopatu Polski, a później do Stolicy
Apostolskiej. Oto kalendarium tych konsultacji.
Etap 1. (do 20 listopada 2021). Konsultacje na szczeblu parafialnym (rada parafialna,
różnego rodzaju duszpasterstwa dorosłych).
Etap 2. (do 10 grudnia 2021). Spotkanie dekanalne kapłanów i dyskusja nad
przesłanymi zagadnieniami.
Etap 3. (do 31 grudnia 2021). Opracowanie i przesłanie dekanalnego dokumentu,
w którym znajdą się odpowiedzi na zadane pytania.
Pytania zamieszczone poniżej są pogrupowane w 10-ciu obszarach tematycznych.
Odpowiedzi proszę kierować na adres mailowy: synod@diecezja.pl Serdecznie dziękuję za
włączenie się w prace Synodu.

Koordynator Synodu w Archidiecezji Krakowskiej
Bp Janusz Mastalski
Kraków, dnia 17 października 2021 r.
TEMATY DO DYSKUSJI I KONSULTACJI
1. Towarzysze podróży
a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?
b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?
c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?
d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?
e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?
2. Słuchanie
a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi
ludzie?
c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne
stanowisko Kościoła?
d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?
e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające
ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?
3. Zabieranie głosu
a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w
naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?
e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?
4. Celebrowanie
a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne
życie i misję w naszej wspólnocie?
b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?
c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?
5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji
a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji
Kościoła?
b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?
d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz
społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie,
krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko
itp.)?
e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w
sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją
i przez kogo?
6. Dialog w Kościele i społeczeństwie
a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?
b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na
danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie
szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?
e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych
religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się
od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa
obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?
7. Ekumenizm
a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i
wyznań?
b) Co nas łączy i jak razem podążamy?
c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?
e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?
8. Władza i uczestnictwo
a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki
sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich
osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?
b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w
jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);
d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne
doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?
e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady
Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?
9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji
a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w
praktyce?
e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia
(jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?
10. Formowanie się w synodalności
a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do
„podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się
w dialog?
b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób
synodalny?
c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?
d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?
e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?